Hvordan skal folkevalgte sikre seg trygghet for viktige for beslutninger som skal tas? Hvordan bruke rapportering til god styring fremfor å se på den som en historie, et avlagt kapittel?

Økonomisjef og rådmann

Økonomisjefen har ansvar for å produsere og formidle gode økonomiske styringsgrunnlag til rådmannen. Rådmannen har ansvar for å gjøre innstillinger og formidle styringsdata til folkevalgte på en faglig, men folkelig måte. Økonomisjef har sine fagsystemer, rådmannen har økonomisjefen samt ledelsssystemer, mens de folkevalgte, som skal gjøre beslutningen, er prisgitt den informasjonen de får fremlagt fra administrasjonen.

Kommunstyrets ansvar

Kommunestyret har ansvar for å vedta kommuneplan, økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap, årsberetning og rapportering. I tillegg skal kommunestyret velge et kontrollutvalg som blant annet skal påse at regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Det påhviler de folkevalgte et stort ansvar å ta viktige beslutninger på kort og lang sikt, samt oppfølging og evaluering av disse.

Det er mange i kommunestyret som synes at kommuneøkonomi er vanskelig og at den ikke er godt nok tilgjengelig. Flere ønsker mer opplæring for å kunne stille de riktige spørsmålene, samt får bedre tilrettelegging og tydeligere grunnlag for beslutning.

Det kan lett bli en hvilepute å tenke rapportering som historie uten øye for det store potensiale for styring som ligger i historien!

Tilgjengelig med eMal

I eMal prosjekt blir de viktigeste nøkkeltallene kartlagt og utplukket for overvåking og styring. Kommunen får oversiktlige, konsistente og sammenlignbare nøkkeltall over tid og kan dermed benytte dem i aktiv styring til riktig tid når som helst og hvor som helst, og vil dermed oppnå et bedre grunnlag for beslutning. Administrasjonen sparer tid ved at maler blir brukt og data blir presentert tilpasset det medium kommunen bruker.

Videre blir offentlig tilleggsinformasjon gjort tilgjengelig på en smart måte ved at informasjonen du bruker for å holde deg informert bare er «ett klikk» unna.

Kontakt oss

Kontakt oss på post@emal.no eller på telefon +47 952 24 846 dersom du ønsker et tilbud på et bedre styringsprosjekt eller mer informasjon. Eller benytt kontaktskjema.